การใช้ Enum ในการเขียนโปรแกรมด้วย C#

e·nu·mer·a·tion /əˌn(y)o͞oməˈrāSH(ə)n/ ‣ noun: the action of mentioning a number of things one by one.

Enumeration จะเป็นการสร้างตัวแปรให้อยู่กันเป็นชุด เป็นกลุ่ม หรือประเภทเดียวกัน ซึ่งกลุ่มของตัวแปรที่เราสร้างขึ้นมักจะมีตัวเลขกำกับอยู่ด้วยเสมอ โดยใช้คำสั่ง enum ดังนี้:

public enum Days : int
{
  Sun,
  Mon,
  Tue,
  Wed,
  Thu,
  Fri,
  Sat
}

จากตัวอย่าง enum นี้มีชื่อว่า Days และมีสมาชิกที่เป็น integer อยู่ 7 ตัว โดยสมาชิกต่างๆ ของ enum นี้เราไม่ได้กำหนดค่าให้มัน จึงมีค่าเริ่มต้นเป็น

Sun = 0, Mon = 1, Tue = 2 ไปจนถึง Sat = 6 ตามลำดับ

แต่ถ้าเราต้องการกำหนดค่าเป็นอย่างอื่นก็ให้ใส่ค่าตามตัวอย่าง คือ

public enum Days
{
  Sun = 7,
  Mon = 1,
  Tue = 2,
  Wed = 3,
  Thu = 4,
  Fri = 5,
  Sat = 6
}

สำหรับการนำค่า Enum ไปใช้งานนั้นก็ทำได้ดังนี้

public class EnumTest
{
  enum Days { Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat };

  static void Main()
  {
    int x = (int)Days.Sun;
    int y = (int)Days.Fri;
    Console.WriteLine("Sun = {0}", x);
    Console.WriteLine("Fri = {0}", y);
  }
}

Output ที่ได้คือ

Sun = 0
Fri = 5

ข้อดีของการใช้ Enum ก็คือ: ทำให้การอ่าน code ทำได้ง่ายขึ้น ในบางกรณีการใช้ตัวแปร enum แทนการใช้ array ก็อาจเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Software ได้


© 2017-2018 Solution Dee Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Powered by Hydejack v7.3.0