ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

๑. อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง วะตะ โส ภะคะวา อิติปิ โส ภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ วะตะ โส ภะคะวา อิติปิ โส ภะคะวา วิชชาจะระณะสัมปันโน วะตะ โส ภะคะวา อิติปิ โส ภะคะวา สุคะโต วะตะ โส ภะคะวา อิติปิ โส ภะคะวา โลกะวิทู วะตะ โส ภะคะวา อะระหันตัง สะระณัง คัจฉามิ อะระหันตัง สิระสา นะมามิ สัมมาสัมพุทธัง สะระณัง คัจฉามิ สัมมาสัมพุทธัง สิระสา นะมามิ วิชชาจะระณะสัมปันนัง สะระณัง คัจฉามิ วิชชาจะระณะสัมปันนัง สิระสา นะมามิ สุคะตัง สะระณัง คัจฉามิ สุคะตัง สิระสา นะมามิ โลกะวิทัง สะระณัง คัจฉามิ โลกะวิทัง สิระสา นะมามิ

บทอธิฐานขออโหสิกรรม

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง อะสัญจิจจะกัมมัง ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม

กรรมใดๆ ไม่ว่าจะเป็นกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี ในภพชาติใดก็ตาม

วิธีการตรวจสอบว่าเครื่อง Windows ติดไวรัสหรือไม่ โดยใช้ DOS Command Line

สแกนไวรัสไม่ได้จำเป็น ถ้าคุณรู้เรื่อง IT มากพอ?

ด้วย Comand Line ของ DOS ต่อไปนี้จะช่วยให้เราสามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวการใช้งาน network ของเครื่องเราได้ว่ามีอะไรที่ไม่ปกติหรือไม่

การใช้ Enum ในการเขียนโปรแกรมด้วย C#

e·nu·mer·a·tion /əˌn(y)o͞oməˈrāSH(ə)n/ ‣ noun: the action of mentioning a number of things one by one.

Enumeration จะเป็นการสร้างตัวแปรให้อยู่กันเป็นชุด เป็นกลุ่ม หรือประเภทเดียวกัน ซึ่งกลุ่มของตัวแปรที่เราสร้างขึ้นมักจะมีตัวเลขกำกับอยู่ด้วยเสมอ โดยใช้คำสั่ง enum ดังนี้:

Pagination


© 2017-2018 Solution Dee Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Powered by Hydejack v7.3.0