คาถาบูชาพระสังกัจจายน์

พระสังกัจจายน์ หรือ คะเซ็นเน็น (Kasennen - ญี่ปุ่น) หรือ Mahā Kachchāyana ‣ พระมหากัจจายนะ (บาลี: มหากจฺจายน, สันสกฤต: มหากาตฺยายน) เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในพระอสีติมหาสาวกของพระโคตมพุทธเจ้า ได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะในทางผู้อธิบายความย่อให้พิสดาร (อ้างจาก: th.wikipedia)

Katyayana พระสังกัจจายน์

คาถาบูชา แบบ (1)

กัจจายนะ จะ มหาเถโร พุธโธ พุทธานัง พุทธะตัง พุทธัญจะ พุทธะ สุภา สิตัง พุทธะตัง สะมะนุปปัตโต พุทธะ โชตัง นะมามิหัง ปิโยเทวะ มะนุสสานัง ปิโยพรหม นะ มุตตะโม ปิโยนาคะ สุปันนานัง ปิยินทะริยัง นะ มามิหัง สัพเพชะนา พะหูชะนา ปุริโสชะนา อิถีชะนา ราชาภาคินิ จิตตัง อาคัจฉาหิ ปิยังมามะฯ

คาถาบูชา แบบ (2)

พระสังฆะกัจจานะจะมหาเถโร พุทโธ พุทธานัง พุทธะตัง พุทธัญจะ พุทธะสุภา สิตัง พุทธะตังสะมะนุปปัตโต พุทธะโชตัง นะมามิหัง ปิโยเทวะ มะนุสสานัง ปิโยพรหม นะ มุตตะโม ปิโยนาคะ สุปันนานัง ปิยินทะริยัง นะมามิหัง สัพเพชะนา พะหูชะนา ปุริโสชะนา อิถีชะนา ราชาภาคินิ จิตตัง อาคัจฉาหิ ปิยังมะมะ ภะคะวา มีโชค ภะคะวา หมดทุกข์หมดโศก ภะคะวา หมดโรค หมดภัย ภะคะวา ซื้อง่ายขายคล่อง ภะคะวา อยู่เย็นเป็นสุข มะ จงนำมาซึ่งทอง อะ จงนำมาซึ่งเงิน อุ จงนำมาซึ่งข้าวของ เงินทอง บริวารทั้งหลาย

คาถาบูชา แบบ (3)

อิมินา สักกาเรนะ สาวะกะสังโฆ กัจจายะนะเถโร มะหาเตชะวันโต พุทธะโภคาวะโห ปาระมิตาโร อิทธิฤทธิ ติตะ มะณะตัง สะระณัง คัจฉามิ

คาถาบูชา แบบ (4)

กัจจายนะ มะหาเถโร เทวะตานะระ ปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ มะหาลาภัง ภะวันตุ เม ลาเภนะ อุตะโมโหติ โสระโห ปัจจะยาทิมหิ มะหาลาภัง สัพพะลาภา สะทาโสตถิ ภะวันตุ เม

คาถาบูชา แบบ (5)

มหากัจจายะโน จะ มหาเถโร ยักขาเทวา นะนะปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ มหาลาภัง สุขัง ภะวันตุเมฯ


© 2017-2018 Solution Dee Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Powered by Hydejack v7.3.0